Detaljplan för del av Björkfors 1:125 "Hyllan West"

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd
Flygbild över planområdet

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:125, "Hyllan West", i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen februari 2016, reviderad juli 2016. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 11 bostadshus samt att fortsatt göra det möjligt att med skidor, från området ta sig till och från Hemavans skidsystem.

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 17 februari till och med 7 mars 2016. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt under tiden 18 juli till och med 4 september 2016 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) och Bayhill Center i Hemavan (Blå vägen 35), under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 4 september 2016. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2015.0617-315. Om du inte har framfört dina skriftliga synpunker under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Planbeskrivning (1,3 MB)

Plankarta (245 KB)

Samrådsredogörelse (1,2 MB)

Geoteknisk undersökning (1 MB) 

VA-utredning (130 KB)

Karta över fastighetsindelningsbestämmelser (1,5 MB) 

Orienteringskarta (180 KB)

Behovsbedömning (668 KB)

Samrådshandlingar

Information om planprocessen (58 KB)