Detaljplan för bostäder på del av fastigheten Umfors 1:83

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Umfors 1:83, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i maj 2019, reviderad oktober och november 2019. Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av cirka sju bostäder (fritidshus).

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med med kommunens översiktsplanen. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samråds och granskningstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2019-06-12 till med 2019-07-05. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Granskning har skett under tiden 2019-10-30 till och med 2019-11-15. De yttranden som inkommit har sammanstälts och kommenterats i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande.

Inför antagande

Planförslaget kommer att behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tidigast 2020-02-12.

Detta är inte ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget utan en information inför miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 6 februari 2020.

Relaterad information

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (490 kb)

Planbeskrivning (1,1 mb)

Samrådsredogörelse (478 kb)

Granskningsutlåtande (537 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Information om planprocessen (409 kb)