Detaljplan för handel, tankställe och camping i Umfors

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för handel, tankställe och campingområde på del av Umfors 1:4 och Umfors 1:85, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i november 2017, reviderad februari 2018. Syftet med den nya planen är att möjliggöra en utveckling av befintligt handelskomplex och drivmedelsanläggning samt nyetablering av husvagnscamping.

Planförslaget överensstämmer med den kommunövergripande översiktsplanen. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2017-12-27 till och med 2018-01-17. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 2018-03--26- -2018-04-16 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 2018-04-16. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2017.0086-315. Om du inte framfört dina synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (937 KB)

Planbeskrivning (1,1 MB)

Samrådsredogörelse (324 KB)

Behovsbedömning (275 KB)

PM Geoteknisk undersökning (83 KB)

Markteknisk undersökningsrapport, MUR (2 MB)

Planritning tillhörande MUR (232 KB)

Sektion tillhörande MUR (1,3 MB)

PM Dagvatten- och VA-utredning (3,6 MB)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (67 KB)

Samrådshandlingar