Detaljplan för del av fastigheterna Umasjö 1:140 och Umasjö 1:152

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Detaljplanen är framtagen i november 2022, reviderad mars och maj 2023. Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av fritidshusbebyggelse samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering. Syftet med detaljplanen är även att kunna exploatera som tar hänsyn till omgivande bebyggelsestruktur och hantering av strandskyddsbestämmelser.

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms förenlig med kommunens gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet. Genomförande av bedöms inte ge detaljplan för miljöpåverkan.

Tidigare samråds- och granskningstid

Samråd har skett under tiden 22 november och 12 december 2022. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet. Granskning har skett under tiden 3 april till och med 28 april 2023 och inkomna yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2023 att anta detaljplanen. Protokollsutdrag finns tillgängligt under Relaterad information här till höger.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87, alternativ kundtjänst 0951-140 00 för vidare besked.

Publicerad den 19 juni 2023

Relaterad information

Information om planprocessen (330 kb)
Samrådshandlingar
Granskningshandlingar

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss ​​på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-06-14, § 84 (1,9 mb)

Granskningsutlåtande (832 kb)

Plankarta (738 kb)

Planbeskrivning (3,1 mb)

Samrådsredogörelse (669 kb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (875 kb)

PM Arkeologi (1,9 mb)

Dagvattenutredning (2,9 mb)

Geoteknisk utredning (3,8 mb)

Va-utredning (1,6 mb)

Vägutredning (808 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)