Detaljplan för Skytteanska skolan 1:2 i Tärnaby

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i februari 2021 och reviderad mars 2021. Syftet med planen är att möjliggöra en avstyckning av befintliga uthyrningsstugor, utökad byggrätt för bostäder samt en utveckling av verksamheten med bl.a. bostäder i form av ägandelägenheter och mindre uthyrningslägenheter.

Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med kommunens gällande fördjupad översiktsplan för Tärnaby. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Tidigare samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 12 februari 2021 till och med 1 mars 2021. Inkomna synpunkter och yttranden har kommenterats i samrådsredogörelse som finns att läsa här till höger. Planförslaget har reviderats efter detsom framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för granskning under tiden 19 april 2021 till och med 3 maj 2021 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna Samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, senast 3 maj 2021. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2020.540-315. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kand du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Relaterad information

Information om planprocessen (406 kb)

Tidigare samrådshandlingar

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Underrättelse om granskning (182 kb)

Samrådsredogörelse (489 kb)

Plankarta (563 kb)

Planbeskrivning (1,6 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (518 kb)

Beslut kring undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (165 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)