Detaljplan för Björkfors 1:449, Skjutbanevägen

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd
Vy Kungsvägen, Lassovägen
Foto: Sam Hedman

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:449, nya bostäder vid Skjutbanevägen i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen januari 2016, reviderad september 2017. Syftet med den nya planen är att tillskapa tomter för bostadshus. Området ligger utanför detaljplanelagt område, läge sydost Hemavans by.

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Planförslaget vill tillgodose ett behov av nya tomter för åretruntboende. Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande enligt äldre plan- och bygglagen (ÄPBL).

Samrådsmöte och samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2016-02-15- -2016-03-11. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 2018-01-08- -2018-02-06 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, senast 2018-02-06. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2015.0259-315. Om du inte framfört dina synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Samrådsredogörelse (906 KB)

Plankarta (284 KB)

Illustrationsplan (343 KB)

Planbeskrivning (935 KB)

Behovsbedömning (1,5 MB)

Arkeologisk utredning (5,8 MB)

Samhällsbuller (2 MB)

PM - Dagvattenutredning (369 KB)

VA-tekniskt utlåtande (368 KB)

PM - Trafik (716 KB)

PM - Översiktlig geoteknisk undersökning (403 KB)

Alternativ lokalgata och husgruppering (324 KB)

Orienteringskarta (191 KB)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (67 KB)

Samrådshandlingar