Antagen detaljplan för bostäder på del av Laxnäs 1:123 i Tärnaby

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Detaljplan för del av fastigheten Laxnäs 1:123 i Tärnaby, Storumans kommun. Detaljplan är framtagen september 2016, reviderad november 2016 och vann laga kraft i januari 2017. Syftet med den nya planen är skapa förutsättningar för nya bostäder i närheten av linbanan i Tärnaby. Bostäderna kommer att nyttjas som fritidshus.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan för Storumans kommun och följer intentionerna i gällande fördjupad översiktsplan. Planen vill tillgodose ett behov av bostäder för fritidshusboende.

Frågor besvaras av Ulrik Norgren, 0951-140 87 eller Ulrika Kjellsdotter, 0951-140 71.

Relaterad information

Laga krafthandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (1,7 MB)

Planbeskrivning (1,9 MB)

Granskningsutlåtande (50 KB)

Behovsbedömning (1 MB)

Översiktlig geoteknisk undersökning (1 MB)

Orienteringskarta (80 KB)

Handlingar från samrådsskedet

Handlingar från granskningsskedet

Information om planprocessen (66 KB)