Detaljplan för bostäder i Hemavan, "Lassoskogen"

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:64, "Lassoskogen" i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen september 2016, reviderad augusti 2017. Syftet med den nya planen är skapa förutsättningar för nya bostäder i form av friliggande bostadshus och parhus/flerbostadshus samt förslag till plats för en förskola.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan för Storumans kommun och följer intentionerna i gällande fördjupad översiktsplan. Planförslaget vill tillgodose ett behov av bostäder för åretruntboende. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 28 september till och med 14 oktober 2016. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse (finns att läsa här till höger under relaterad information). Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt för granskning under tiden 11 september till och med 29 september 2017 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 29 september 2017. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2016.0098-315. Om du inte har framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrik Norgren, 0951-140 87 eller Ulrika Kjellsdotter, 0951-140 71.

Relaterad information

Samrådshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (1 MB)

Planbeskrivning (2,9 MB)

Samrådsredogörelse (412 KB)

Arkeologisk utredning (4,7 MB)

Behovsbedömning (2 MB)

Orienteringskarta (131 KB

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Samrådshandlingar

Information om planprocessen (66 KB)