Detaljplan för del av Högstaby 1:6, Kåtavikens fritidsby

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av Högstaby 1:6, Kåtavikens fritidsby, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen juni 2016, reviderad mars 2017. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för en attraktiv utveckling av befintlig fritidsby.

Planförslaget överensstämmer med den kommunövergripande översiktsplanen samt tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Detaljplanen handläggs genom normalt planförfarande och en miljökonsekvensbeskrivning är upprättad.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden den 3 till och med 24 november 2016. Inkomna synpunkter under samrådstiden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt under tiden 2017-03-31 - 2017-04-21 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Senast den 21 april 2017 ska dina synpunkter vara inkomna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2009.0341-315. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (1 MB)

Planbeskrivning (2 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (3 MB)

Samrådsredogörelse (438 KB)

Arkeologisk utredning (5 MB)

Geotekniska och marktekniska förutsättningar (675 KB)

VA-utredning (356 KB)

Planprogram 2013 (5,6 MB)

Information om planprocessen (66 KB)

Samrådshandlingar