Detaljplan för del av Joeström 1:14

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av Joeström 1:14, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen oktober och reviderad november 2016. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa elva tomter som får bebyggas med friliggande bostäder och som kommer att nyttjas som fritidshus.

Planförslaget överensstämmer med den kommunövergripande översiktsplanen. Detaljplanen handläggs genom standardplanförfarande.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 4 till och med 25 november 2016. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt för granskning under tiden 12 december 2016 till och med 9 januari 2017 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast den 9 januari 2017. Skicka dina synpunkter till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2015.0695-315. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87 eller Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Orienteringskarta (93 KB)

Plankarta (1,6 MB)

Planbeskrivning (652 KB)

Samrådsredogörelse (42 KB)

Behovsbedömning (200 KB)

Arkeologisk utredning (4,5 MB)

VA-utredning (2,9 MB)

Information om planprocessen (66 KB)

Samrådshandlingar