Detaljplan för Gjutaren 1, 2 och 3 i Storumans samhälle

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i maj 2020, reviderad juli  och oktober 2020. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter på fastigheterna med parkeringsmöjligheter intill befintligt parhus, handel, nybyggnation datacenter m.m.

Området ligger delvis inom riksintresse för naturvård och i anslutning till riksintresse för kommunikationer. Förslaget bedöms överensstämma med gällande fördjupad översiktsplan för Storuman/Stensele. Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samråds- och granskningstid

Planförslaget har varit ute för samråd och granskning. Samråd har skett under tiden 2020-06-10 till och med 2020-07-03. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Granskning har skett under tiden 2020-09-28 till och med 2020-10-20 och de synpunkter som inkommit har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Inför antagande

Planförslaget kommer att behandlas vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde tidigast 2020-10-28.

Detta är inte ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget utan en information inför miiljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet. Mer information om planprocessen finns under relaterad information.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Relaterad information

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (454 kb)

Planbeskrivning (2,1 mb)

Granskningsutlåtande (437 kb)

Samrådsredogörelse (664 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (406 kb)

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar