Detaljplan för Luspen 1:88, Fredens Torg i Storumans samhälle

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för fastigheten Luspen 1:88 i Storumans samhälle, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen september 2016, reviderad december 2016. Syftet med den nya planen är att öka attraktiviteten och trafiksäkerheten i Storumans centrum

Planförslaget överensstämmer med den kommunövergripande översiktsplanen samt med den fördjupade översiktsplanen för Storuman/Stensele. Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 31 oktober till och med 21 november 2016. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt för granskning under tiden 22 december 2016 till och med 23 januari 2017 på kommunhuset (Blå vägen 242) och kommunbiblioteket (Stationsgatan 6) i Storuman under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast den 23 januari 2017. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2015.0540-313. Om du inte har framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (484 KB)

Planbeskrivning (1,2 MB)

Samrådsredogörelse (320 KB)

Behovsbedömning (1,2 MB)

Information om planprocessen (66 KB)

Samrådshandlingar

Rapport som legat till grund för detaljplanearbetet:
Utveckling av Storumans centrum, 2015-09-28 (1,6 MB)