Detaljplan för del av Björkfors 1:228 i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:228 i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen augusti 2016, reviderad januari 2017. Syftet med den detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av två eller tre stycken bostäder.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan för Storumans kommun och följer intentionerna i gällande fördjupad översiktsplan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 12 oktober till och med 2 november 2016. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt för granskning under tiden 17 januari till och med 6 februari 2017 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 6 februari 2017. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2015.0616-315. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, 0951-140 83.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (2 MB)

Illustration (348 KB)

Planbeskrivning (550 KB)

Samrådsredogörelse (698 KB)

Behovsbedömning (594 KB)

Orienteringskarta (108 KB)

Information om planprocessen (66 KB)

Samrådshandlingar