Detaljplan för bostäder på Björkfors 1:635 och 1:636 i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Björkfors 1:635 och 1:636 i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i december 2019, reviderad februari 2020. Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder i form av lägenhetshus i centralt läge i Hemavan.

Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samråds- och granskningstid

Planförslaget har varit ute för samråd  och granskning. Samråd har skett under tiden 2019-12-17 till och med 2020-01-16. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Granskning har skett under tiden 2020-02-24 till och med 2020-03-13 och de yttranden som inkommit har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Inför antagande

Planförslaget kommer att behandlas vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde tidigast 2020-04-08.

Detta är inte ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget utan en information inför miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet.

Underrättelse om antagande och om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet, sker genom en kungörelse efter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Läs mer i informationsbladet om planprocessen under relaterad information.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87. Det går även bra att skicka eventuella fråga via e-post.

Relaterad information

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (347 kb)

Planbeskrivning (2,9 mb)

Samrådsredogörelse (671 kb)

Granskningsutlåtande (665 kb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (3,1 mb)

Samhällsbuller (199 kb)

PM Geoteknik (1,8 mb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Information om planprocessen (445 KB)