Detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i februari 2019, reviderad maj och december 2019. Syftet med den nya planen är att möjliggöra för bostäder, hotell, verksamheter, lokaler för handel och parkeringsytor i centrala Hemavan

Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande.

Samråds- och granskningstid

Planförslaget har varit ute för samråd och granskning. Samråd har skett under tiden 2019-02-13 till och med 2019-03-11. Ett öppet samrådsmöte hölls i Hemavan 2019-02-19. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Granskning har skett under tiden 2019-06-18 till och med 2019-08-13. En av sakägarna fick förlängd tid till och med 2019-11-11. De yttranden som inkommit har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande.

Antagande

Detaljplanen blev antagen av Kommunfullmäktige 24 april 2020. Beslutet blev överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. Den 15 juli 2021 meddelade domstolen att överklagandet avlås och domen vann laga kraft 5 augusti 2021. Det betyder att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87. Det går även bra att skicka eventuella frågar via e-post.

Relaterad information

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-11 § 189 (706 KB)

Plankarta (683 KB)

Planbeskrivning (9 MB)

Granskningsutlåtande (930 KB)

Samrådsredogörelse (1 MB)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (445 KB)

Samrådshandlingarna

Granskningshandlingarna