Detaljplan för del av Björkfors 1:454 och 1:599

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:454 och 1:599 i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen november 2016 och reviderad februari 2017. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra skapandet av en tomt som får bebyggas med friliggande bostad.

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardplanförfarande.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 22 december 2016 till och med 23 januari 2017. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt för granskning under tiden 6 mars  till och med 20 mars 2017 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast den 20 mars 2017. Skicka dina synpunkter  till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2015.0698-315. Om du inte framfört dina synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87 eller Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Orienteringskarta (98 KB)

Samrådsredogörelse (406 KB)

Plankarta (1,4 MB)

Planbeskrivning (1 MB)

Behovsbedömning (1,4 MB)

Information om planprocessen (66 KB)

Samrådshandlingar