Detaljplan för bostäder på del av Björkfors 1:18 i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i november 2021, reviderad september 2022. Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av cirka 5 bostäder

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms strida mot gällande fördjupad översiktsplan för Hemavan då delar av området är utpekat som skyddsvärd jordbruksmark. Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande. Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan.

Tidigare samråds- och granskningstid

Samråd har skett under tiden 24 november till och med 16 december 2021. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet. Granskning har skett under tiden 5 oktober till och med 26 oktober 2022 och inkomna yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

blobid1.png

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 14 december 2022 att godkänna detaljplanen. Kommunfullmäktige har den 19 april 2023 beslutat att anta detaljplanen. Protokollsutdrag finns tillgängligt under Relaterad information här till höger.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 27 april 2023

Relaterad information

Information om planprocessen

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande (274 kb)

Granskningsutlåtande (258 kb)

Plankarta (598 kb)

Planbeskrivning (3,1 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (1 mb)

Beslut kring undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (156 kb)

Översiktlig PM/Geoteknik (652 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)