Detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:11 m.fl., "Wikberget" i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i december 2022, reviderad april och augusti 2023. Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, ändrade planbestämmelser inom befintlig bebyggelse samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra exploatering som tar hänsyn till omgivande bebyggelsestruktur.

Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms förenlig med kommunens gällande fördjupad översiktsplan för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet. Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan.

Tidigare samråds- och granskningstid

Samråd har skett under tiden 30 januari och 20 februari 2023. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet. Granskning av det reviderade planförslaget hölls under tiden 21 april till och med 12 maj 2023. Inkomna yttrande från bland annat länsstyrelsen har inneburit att en naturvärdesinventering har utförts. Ett granskningsutlåtande över synpunkter som kommit in finns till höger under relaterad information.

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 30 augusti 2023 beslutat att anta detaljplanen. Protokollsutdrag finns tillgängligt under Relaterad information här till höger. Som underlag har fått politikerna granskningsutlåtandet över synpunkter som kommit in och förslag till antagandehandlingar. Planen vann laga kraft 2023-09-27.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87, alternativt kundtjänst 0951-140 00 för vidare besked.

Publicerad den 4 september 2023

Relaterad information

Information om planprocessen (330 kb)

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen (1,6 mb)

Granskningsutlåtande (360 kb)

Plankarta (341 kb)

Planbeskrivning (3,4 mb)

Samrådsredogörelse (1,5 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (833 kb)

Dagvattenutredning (2,3 mb)

Geoteknisk utredning (6 mb)

Naturvärdesinventering (1 mb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)