Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:819, 1:850 m.fl., fritidsområde mellan Kungsvägen och Mortsbäcken i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:448, 1:819, 1:850 m.fl., fritidsområde mellan Kungsvägen och Mortsbäcken i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen december 2017, reviderad maj och november 2018. Den nya planen är tänkt att ersätta gällande detaljplan och syftar dels till att anpassa markområden i närheten av campingsplatsen.

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs enligt standardförfarandet.

Samråds- och granskningstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2018-01-15- -2018-02-05. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet. Granskning har skett under tiden 2018-09-03- -2018-09-24. De synpunkter som framförts har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande i miljö- och samhällsbyggnadsnämden.

Inför antagande

Planförslaget kommer att behandlas vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde tidigast 2018-12-12.

Detta är inte ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget utan en information inför miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet.

Underrättelse om antagande och om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet, sker genom en kungörelse efter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. De sakägare inom området som under granskningstiden skriftligen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts kan överklaga efter antagande. Läs mer i informationsbladet om planprocessen under relaterad information.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87. Det går även att skicka eventuella frågor via e-post.

Relaterad information

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (1,1 MB)

Illustrationsplan (1,2 MB)

Planbeskrivning (1,6 MB)

Fastighetskonsekvensbeskrivning (535 KB)

Granskningsutlåtande (1,8 MB)

Samrådsredogörelse (1,4 MB)

Granskningshandlingar (här finns samtliga utredningar)

Samrådshandlingar

Information om planprocessen (396 KB)