Detaljplan för del av fastigheten Klippen 1:36

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av Klippen 1:36, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2017-05-05, reviderad 2017-08-16. Syftet är att för Klippens stugby möjliggöra uppförande av traktorgarage/vaktmästerilokal, parkering/uppställningsplats för släpvagnar samt skotergarage.

Området ligger inom detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms överenstämma med kommunens översiktsplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-15, § 17, att påbörja planarbetet.

Samrådstid

Samrådstid har pågått under tiden 6 juli till och med 21 juli 2017. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats utifrån det som framkom under samrådstiden.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till ändring av detaljplan finns tillgängligt för granskning under tiden 18 september till och med 4 oktober 2017 på kommunkontoret i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11), under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 4 oktober 2017. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2017.0085-315. Om du inte har framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Frågor kan besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filen så hjälper vi gärna till.

Planbeskrivning (pdf 844 KB)

Plankarta (pdf 777 KB)

Illustrationskarta (pdf 667 KB)

Behovsbedömning (pdf 531 KB)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Samrådshandlingar

Information om planprocessen (66 KB)