Ändring av detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:64, "Lassoskogen"

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:64, "Lassoskogen", Storumans kommun. Förslag till ändring detaljplan är framtagen i juni 2023. Planändringens syfte är att möjliggöra en något större byggrätt inom ett begränsat geografiskt område avseende en framtida placering av en ny förskola. Vi handlägger ärendet med s.k. begränsat standardförfarande. Detta innebär att planförslaget samråds och om alla parter godkänner förslaget så kan det sedan antas.

Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för Hemavan. Detaljplanens genomförande bedöms inte ge betydande miljöpåverkan

Samrådstid

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samråd under tiden. Inbjudna till samrådet är kända sakägare och boende, myndigheter med flera.
blobid0.png

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns nu tillgängligt för granskning under tiden 10 juli till och med 14 augusti 2023 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) och Fjällcenter i Hemavan (Renstigen 1) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 14 augusti 2023. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2023.161-315. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87, alternativt kundtjänst 0951-140 00 för vidare besked.

Publicerad den 5 juli 2023

Relaterad information

Information om planprocessen (330 kb)

Samrådshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Underrättelse om samråd (163 kb)

Plankarta (475 kb)

Planbeskrivning ändring (1,2 mb)

Gällande detaljplanen, antagen 2017 (5,1 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (712 kb)

Beslut kring undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (444 kb)

Dokumentation för digitalisering av detaljplan (201 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)