Ändring av detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder, aktivitetscenter m.m. vid Hemavans Fjällcenter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder, motionshall m.m. vid Hemavans Fjällcenter, Storumans kommun. Förslag till ändring detaljplan är framtagen i september 2022, reviderad oktober 2022. Planändringens syfte är att begränsa tillkommande byggnaders höjd till en lägre nivå inom ett utpekat område. Vi handlägger ärendet med s.k. begränsat standardförfarande. Detta innebär att planförslaget samråds och om alla parter godkänner förslaget så kan det sedan antas.

Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för Hemavan. Detaljplanens genomförande bedöms inte ge betydande miljöpåverkan

Tidigare samråd

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 16 september till och med 4 oktober 2022. Inkomna yttrande över förslaget har sammanställts och kommenterats i granskningstlåtande. 

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 19 oktober 2022 antagit ändringen av detaljplanen. Som underlag har politikerna fått ta del av granskningsutlåtandet och förslag till antagandehandlingar.

Tillkänngivande om antagandet är anslaget den 24 oktober 2022 på kommunens anslagstavla och finns tillgänligt under relaterad information i höger meny.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 10 oktober 2022

Relaterad information

Information om planprocessen (330 kb)


Samrådshandlingar

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Tillkännagivande om antagandebeslut (142 kb)

Granskningsutlåtande (377 kb)

Plankarta (558 kb)

Planbeskrivning ändring (1,7 mb)

Ursprungliga planbeskrivningen (8,4 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (568 kb)

Beslut kring undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (420 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)