Ändring av del av stadsplan för kv. Tjänstemannen och Köpmannen m.m.

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till ändring av del av stadsplanen för kv. Tjänstemannen och Köpmannen m.m. i Storumans samhälle. Syftet med planändringen är att upphäva en tomtindelning för del av kvarteret Tjänstemannen då den i dagsläget utgör ett hinder för fastighetsreglering.

Planändringen följer gällande fördjupad översiktsplan för Storuman/Stensele. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-22, § 28, att påbörja planarbetet.

Samrådstid

Planändringen har tidigare varit utsänd för samråd under tiden 31 mars till och med 21 april 2017. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till ändring av detaljplan finns tillgängligt under tiden 12 juni till och med 26 juni 2017 på kommunkontoret i Storuman, Blå vägen 242, under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast 26 juni 2017. Skicka synpunkter till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2017.0083-313. 

Frågor kan besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filen så hjälper vi gärna till.

Samrådsredogörelse (60 KB)

Planbeskrivning (488 KB)

Information om planprocessen (66 KB)

Samrådshandling