Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Storumans kommun meddelade av kommunfullmäktige den 22 september 2015, § 119.

Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 - 40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser

1 §   
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Djurhållning

2 §    
Det krävs tillstånd av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att hålla

  1. nötkreatur, häst, get, får, svin och ren eller
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
  3. orm

inom område med detaljplan.

Tomgångskörning

3 §   
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1 minuter.

Detta gäller inte

  1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
  2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel

4 §   
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan gäller följande:

  1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minst risk.
  2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.

5 §   
Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan ska enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter

6 §    
Den som avser att ordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter inom detaljplanelagt område och inom samlad bebyggelse ska anmäla detta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan upplaget påbörjas.

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om vattenskyddsområde.

Värmepumpar  

7 §    
Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får inte inrättas utan anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Dispens

8 §    
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte föreligger.

Avgifter

9 §    
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

10 §              
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 2016-01-01 Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------