ÅVC

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som fastighetsägare i Storumans kommun har möjlighet att lämna bygg och rivningsavfall på vår ÅVC i Tärnaby och Storuman.

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2023-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sidan.

Bygg- och rivningsavfall

Vid ÅVC får bygg och rivningsavfall lämnas av fastighetsägare inom kommunen. Mottagningspersonal vid återvinningscentralen avgör vid vilken plats på anläggningen avfall skall lämnas, samt fastställer mängd.

Byggavfall ska utsorteras och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall

 1. Trä
 2. Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 3. Metall
 4. Glas
 5. Plast
 6. Gips
  Enligt Föreskriften om avfallshantering för Storumans kommun

Verksamhetsavfall inlämnat på ÅVC

Vid Morkan ÅVC i Tärnaby finns möjlighet att lämna mindre mängder av verksamhetsavfall, el-avfall samt farligt avfall från företag och föreningar. Övrigt verksamhetsavfall, samt större mängder avfall, från företag och föreningar lämnas till entreprenör med tillstånd.

Vid Storumans ÅVC finns möjlighet att lämna företagens el-avfall. Övrigt verksamhetsavfall från företag och föreningar lämnas till entreprenör med tillstånd.

Mottagningspersonal vid återvinningscentralen avgör vid vilken plats på anläggningen avfall skall lämnas, samt fastställer mängd.
När inte möjligheten till vägning finns, beräknas volymen om till kg enligt en omvandlingstabell.

Vid lämning på ÅVC debiteras avfallet som verksamhetsavfall. Debitering sker via fakturering.

Allt avfall skall innehållsdeklareras1)   i samband med inlämnande till ÅVC. 

 • Farligt avfall ska registreras i avfallsregistret, Naturvårdsverket innan ankomst på ÅVC. Vid inlämning ska transportdokument bifogas och lämnas till personalen.
 • El-avfall ska registreras i både avfallsregistret och hos El-kretsen innan er ankomst till ÅVC. Intyg från El-kretsen och transportdokument bifogas vid inlämning till personalen.

Latrin

Kärl för uppsamling av latrin ska vara av godkänd typ och lämnas till ÅVC. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta och rengöra latrinbehållaren på utsidan innan lämning sker. Latrinkärlet får väga upp till 15 kg.

Enligt Föreskriften om avfallshantering för Storumans kommun:

 • Latrinkärl ska endast användas till latrin i form av urin, avföring och toapapper.
 • Kärlet och/eller dess innehåll får inte inneslutas i annat emballage.
 • Kärlet får inte tillföras ämne eller produkt som försvårar den fortsatta hanteringen, t.ex. produkter innehållande formalin, fenol eller liknande desinfektionsmedel (saneringsvätska eller karbolkalk).

Mottagningspersonal vid återvinningscentralen avgör vid vilken plats på anläggningen avfall skall lämnas. Kärl köpta av Storumans kommun inkluderar inlämningsavgiften, övriga kärl debiteras inlämningsavgift.

Vad ingår i grundavgiften?

Årsbostad och fritidshus

I grundavgiften för bostäder ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är el-avfall, farligt avfall och det grovavfall som uppkommer vid normalt boende. Latrin, bygg och rivningsavfall samt verksamhetsavfall är inte inkluderat i grundavgiften.

 Avfallet ska lämnas enskilt, eller i genomskinliga säckar

Enligt Föreskriften om avfallshantering för Storumans kommun:

 • Grovavfall är det kommunala avfallet som är så tungt, skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte kan samlas in i det vanliga avfallskärlet. Kan exempelvis vara utrangerade möbler, cyklar och barnvagnar.
 • Trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.
 • Avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer, kasserade bilbatterier och små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas de som el-avfall.
 • Med farligt avfall anses bland annat färg, lackavfall, limavfall, spackel, lösningsmedel, sprayburkar, kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel, termometrar, barometrar, reläer.                                                                                                             

Grundavgiften skall täcka din fastighets del i kostnader för ÅVC-anläggningar, hushållens farliga avfall, grovsopor och deponi samt kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.

Företag och föreningar

Grundavgiften täcker din fastighets del i kostnader för information, planering och övrig administration. Möjligheten att lämna avfall på ÅVC ingår inte i grundavgiften.