Ny renhållningsordning 2021

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Teknisk chef
Anton Stenvall
0951-140 00

Ansvarig nämnd

Beslut har nu tagits av kommunfullmäktige, om fastställande av Avfallsplan för Storumans kommun 2021-2030 och Föreskrifter för avfallshantering i Storumans kommun. 

Kontakta oss för mera information innan beslutet vinner laga kraft, under mars 2021. 

Kommunen har tagit fram förslag till ny avfallsplan för åren 2021-2030 och nya föreskrifter för avfallshantering som ska börja gälla under nästa år. Innan kommunfullmäktige senare ska ta beslut om planen och föreskrifterna har nu allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter.

Avfallsplan för Storumans kommun 2021-2030
Kommunens avfallsplan är ett viktigt verktyg för att långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen för att bli en del av och bidra till det hållbara samhället. Syftet med avfallsplanen är att engagera människor och göra det lätt att göra smarta val som skapar en hållbar kommun. Storumans kommun vill under perioden 2021-2030 arbeta med förbättringar inom följande fyra målområden:

  1. Minskad miljöpåverkan från insamling och behandling av avfall
  2. Cirkulär ekonomi och hållbar livsstil
  3. Giftfri miljö
  4. Minskad nedskräpning

Målområdena sätter riktningen för det arbete som behöver ske avseende avfall. Inom varje målområde finns mer preciserade mål samt aktiviteter för att uppnå målen.

Sammantaget kan konstateras att Storumans kommun, liksom många andra av Sveriges kommuner, står inför utmaningar kommande år. För att bromsa klimatförändringarna är kraftiga åtgärder nödvändiga och arbetet måste påbörjas omedelbart. Avfallshanteringen kommer också att utvecklas och förbättras genom nya lagkrav för att miljöpåverkan ska minska, exempelvis genom införande av utsortering av matavfall och bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Föreskrifter om avfallshantering i Storumans kommun
Storumans kommun är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Avfallsförskrifterna är utformade för att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering.

Grunden är att alla fastigheter omfattas av det kommunala avfallsansvaret om det inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel uppenbart obeboeliga hus eller enbart skogsfastighet.

I föreskrifterna anges bland annat vilka kärl som erbjuds, vilka hämtningsintervall som ska gälla i kommunen och hur sortering av de olika fraktionerna av avfall ska ske.

I förslaget anges under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. Det innebär att när kommunen planerar och beslutar om hur deras avfallsskyldighet ska fullgörs, ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavares möjligheter att själva ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Samråd och utställning
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september att ställa ut förslagen och genomföra formellt samråd under minst sex (6) veckor. Samråd genomförs med berörda myndigheter och aktörer samtidigt som allmänheten också har möjlighet att granska förslagen och lämna synpunkter. Kommunfullmäktige ska därefter anta avfallsplanen och avfallsföreskrifterna som ska börja gälla under 2021.

Kom och träffa oss och prata framtidens avfallsplan

Samservice Tärnaby 13 oktober kl 14-17 
Biblioteket Storuman 14 oktober kl 14-17

På länkarna nedan kan du ta del av materialet som vi vill få in synpunkter på:

Avfallsplan 2021-2023 (samråd och utställning beslutad KS 2020-09-001)

Avfallsplan Bilaga 1 Nulägesbeskrivning (samråd och utställning KS 2020-09-01)

Avfallsplan Bilaga 2 Nedlagda deponier (samråd och utställning beslutad KS 2020-09-01)

Avfallsplan Bilaga 3 Uppföljning av mål föregående (samråd och utställning beslutad KS 2020-09-01)

Avfallsplan Bilaga 4 MKB (samråd och utställning beslutad KS 2020-09-01)

Avfallsplan Bilaga 5 Framtagningsprocess (samråd och utställning beslutad KS 2020-09-01)

Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun (samråd och utställning beslutad KS 2020-09-01)

Förslagen till avfallsplan och avfallsföreskrifter finns också tillgängliga från den 4 september till och med den 4 november på kommunkontoret i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna Samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Lämna dina synpunkter genom brev eller e-post till 

Storumans kommun
Kommunstyrelsen
923 81 Storuman

e-post: ks@storuman.se.

Uppge ärendebeteckningen KS/2020:347.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommunen senast den 4 november 2020.

Eventuella frågor besvaras av teknisk chef Tomas Nordström på telefon 0954-140 01 eller tomas.nordstrom@storuman.se

Välkommen att lämna dina synpunkter!

Publicerad den 4 september 2020