Fastighetsnära insamling, FNI

Kommunen hämtar förpackningar från 2024
Alla hushåll i Sverige är skyldiga att sortera sitt avfall. Förpackningsavfall kan idag lämnas vid kommunens återvinningsstationer, om det inte finns ordnad insamling i anslutning till bostaden.

En ordnad sortering av förpackningsinsamling i eller i nära anslutning till bostäder blir obligatoriskt från 2027. Det kallas för fastighetsnära insamling, eller FNI.

Kommunen kommer fram till dess att se över hur den fastighetsnära insamlingen för villaägare och fritidshus ska fungera.

När det gäller flerbostadshus så är det fastighetsägaren som ansvarar för att det finns fungerande insamling av utsorterat avfall och att det kan hämtas på ett bra och säkert sätt med hjälp av kommunens upphandlade entreprenörer.

Företag är fortsatt skyldiga att sortera ut de olika förpackningsslagen. Då Storumans kommun har fått dispens behöver inte matavfallet utsorteras från restavfallet. Däremot behöver maten alltjämt skiljas från förpackningen.Fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus
Från och med 2027 måste alla hushåll ha en ordnad sortering för förpackningsavfall nära bostaden. Detta innebär att flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som i dag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver införa det.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av kommunen. Är din nuvarande entreprenör inte någon av nedanstående behöver du skriva nytt avtal med en entreprenör som är godkänd av oss från den 1 januari 2024. 

Kommunen har från årsskiftet följande auktoriserade entreprenörer för hämtning av förpackningsavfallet:

Bilfrakt Bothnia AB
Stena Recycling AB
Ragn-Sells

Är nuvarande entreprenör godkänd av oss? 
Då kan ni fortsätta använda dem. Tänk på att avgifter kan ändras och avtal behöva skrivas om inför årsskiftet. Varje entreprenör sätter sin prislista. 
Kommunen kommer att betala ut ersättning till fastighetsägare med FNI i efterhand.
Ersättningen grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket.

 

Ja, det är ett lagkrav i avfallsförordningen och gäller alla förpackningsslag. Från och med 2027 är det dessutom krav på att förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas ska samlas in fastighetsnära.

För flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att ordna med lämpligt utrymme eller yta för att möjliggöra sortering. Kommunen eller kommunens anlitade entreprenör ansvarar för att hämta det utsorterade avfallet.

Fram till 2027 kan fastighetsägaren hänvisa boende att slänga förpackningsavfall på återvinningsstationerna men sedan är detta inte längre tillåtet.

Plockanalyser visar generellt att cirka 30 procent av hushållssoporna i Sverige består av förpackningar, som alltså egentligen inte får slängas där. Undersökningar visar att vi blir bättre på att sortera ut förpackningsavfall när vi kan slänga det i anslutning till bostaden. Det blir lättare för hushållen att sortera då avfall inte behöver lagras hemma eller transporteras till återvinningsstationen. 

Det är en förutsättning för att vi ska kunna återvinna mer material. Det är en stor vinst för miljön att kunna använda befintligt utsorterat förpackningsmaterial istället för att producera nytt.

Finns det en samlokaliserad verksamhet i fastigheten som idag delar avfallsutrymme och behållare med hushållen finns möjlighet att fortsätta med det.  Det kan exempelvis vara en butik eller restaurang i bottenplan av ett hyreshus. Verksamheten måste anmäla till kommunen, via fastighetsägaren, att de lämnar sitt förpackningsavfall till kommunen.

Använd vår e-tjänst om du representerar en samlokaliserad verksamhet och fortsatt ska dela avfallsutrymme och behållare med hushållen:

Från den 1 januari 2027 behöver det finnas ett lämpligt utrymme där hushållen kan sortera och lämna sitt avfall. Du som fastighetsägare eller ansvarig för en bostadsrättsförening kan behöva se till att det anläggs ett nytt sådant utrymme, eller anpassa befintligt soprum eller miljörum. För att det ska fungera bra både för de boende och för de som kommer att hämta avfallet, måste lagstiftning, vägledningar och råd för detta följas.

Finns det ingen utsortering i fastigheten idag så är det god tid att börja planera för hur de olika avfallstyperna ska tas om hand.

När avfallet sorteras i fler fraktioner minskar mängden restavfall betydligt. På så vis blir det en omfördelning i soprummet som inte nödvändigtvis kräver mer yta.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som redan idag sorterar ut de olika fraktionerna behöver säkerställa att hämtningen genomförs med en av kommunens auktoriserade entreprenörer efter den 1 januari 2024.

I samband med att kommunen övertar insamlingsansvaret blir det endast kommunen eller auktoriserade insamlingsentreprenörer som får samla in förpackningarna.

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har idag ett befintligt avtal med en entreprenör som samlar in sorterat avfall. Är insamlingsentreprenören inte någon av kommunens auktoriserade; Bilfrakt Bothnia AB, Stena Recycling AB eller Ragnsells så behöver befintligt avtalet sägas upp.

Kommunen kommer att få ersättning från producenterna. Frågan om hur fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska ersättas i sin tur utreds för närvarande av kommunen.

En samfällighet som idag har separat utsortering av förpackningar kan fortsätta med det. Befintliga avtal för hämtning av förpackningsavfall måste sägas upp då förpackningsavfallet från och med den 1 januari 2024 ska hämtas av kommunens auktoriserade entreprenörer, Bilfrakt Bothnia AB, Stena Recycling AB eller Ragnsells.

En samfällighet med gemensam avfallshantering för mat- och restavfall kan kompletteras med insamling av förpackningsavfall. Samfälligheten ansvarar för att anordna utrymme för utsortering av förpackningar. Från och med den 1 januari 2024 anlitas någon av ovanstående auktoriserade entreprenörer för hämtning av förpackningsavfallet.

Från den 1 januari 2027 är det obligatoriskt med fastighetsnära insamling av förpackningsavfallet.


Till flerbostadshus och andra med gemensamhetslösningar kommer kommunens anlitade entreprenörer att tillhandahålla kärl för förpackningsinsamlingen.

Nej, kommunen kommer fortsätta precis som tidigare med insamling av mat- och restavfall.

Följande entreprenörer är godkända:

Bilfrakt Bothnia AB
Stena Recycling AB
Ragn-Sells

Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att kontakta kommunens auktoriserade entreprenörer gällande avtal, priser, kärl och för råd om placering av kärl.

Flerbostadshus med fastighetsnära insamling kan få en ersättning av kommunen för de fastigheter som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Kommunen erhåller ersättningen från Kammarkollegiet. Kommunen måste först lämna uppgifter till Naturvårdsverket gällande de fastigheter som har fastighetsnära insamling.

För att få ta del av kommunens ersättning så måste du som fastighetsägare, ansvarig för en bostadsrätts- eller samfällighetsförening rapportera in dina uppgifter om fastighetsnära insamling av förpackningar till kommunen.

Frågan om hur fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska ersättas i sin tur utreds för närvarande av kommunen.

Här kan du som ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening lämna uppgifter om hur er förpackningsinsamling ser ut i dag.

Lämna uppgifter om förpackningsinsamling - flerbostadshus
Lämna uppgifter om förpackningsinsamling - samlokaliserad verksamhet

Frågan om hur fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska ersättas utreds för närvarande av kommunen.

Från den 1 januari 2024 är det kommunen som ansvarar över återvinningsstationerna. 

Alla återvinningsstationer kommer att finnas kvar i samma utsträckning som nu, till att börja med. Fram till 2027 kan fastighetsägaren hänvisa boende att slänga förpackningsavfallet på återvinningsstationerna.

I takt med att fler hushåll får fastighetsnära insamling av förpackningar kommer behovet att lämna förpackningar på återvinningsstationerna att minska. Då kommer några av dem successivt att tas bort. 2027 är det endast krav på att tillhandahålla insamling av skrymmande förpackningar av papper och plast.