Detaljplan för Björkfors 1:1018 m.fl., "Gondolbyn" i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:1018, del av Björkfors 1:342, "Gondolbyn" i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i mars 2018, reviderad november och mars 2019. Syftet med den nya planen är att möjliggöra för bostäder samt utöka och komplettera området kring liftsystemet med hotell, restauranger, kontor och skiduthyrning. För att inrymma parkeringsbehovet planläggs även en parkeringsplats på västra sidan om väg E12.

Stora delar av området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms följa intentionerna i fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samråds- och granskningstid

Planförslaget har varit ute för samråd och granskning. Samråd har skett under tiden 2018-03-14 till med 2018-04-05. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Granskning har skett under tiden 2018-11-21 till och med 2018-12-14 och de yttranden som inkommit har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Inför antagande

Planförslaget kommer att behandlas vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde tidigast 2019-04-24.

Detta är inte ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget utan en information inför miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet.

Underrättelse om antagande och om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet, sker genom en kungörelse efter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Läs mer i informationsbladet om planprocessen under relaterad information.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87. Det går även bra att skicka eventuella frågar via e-post.

Relaterad information

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (1 MB)

Planbeskrivning (5,9 MB)

Reviderad riskanalys farligt gods (870 KB)

Granskningsutlåtande (1,2 MB)

Samrådsredogörelse (908 KB)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (445 KB)

Samrådshandlingarna

Granskningshandlingarna