Detaljplan för "Gondolbyn i Hemavan"

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:342, 1:1018 m.fl., "Gondolbyn i Hemavan", Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i mars 2018, reviderad november 2018. Syftet med den nya planen är att möjliggöra för bostäder samt utöka och komplettera området kring liftsystemet med hotell, restauranger, kontor och skiduthyrning. För att inrymma parkeringsbehovet planläggs även en parkeringsplats på västra sidan om väg E12.

Stora delar av området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms följa intentionerna i fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2018-03-14 till och med 2018-04-05. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i sen samrådsredogörelse. Planförslaget och utredningar har reviderats efter det som framkom under samrådstiden.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för granskning under tiden 2018-11-21 till och med 2018-12-14 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, senast 2018-12-14. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2017.0231-315. Om du inte framfört dina synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Samrådsredogörelse (908 KB)

Plankarta (756 KB)

Planbeskrivning (5,9 MB)

Behovsbedömning (2,5 MB)

Trafikanalys (2,6 MB)

Trafikbullerutredning (3,1 MB)

Grovanalys farligt gods (336 KB)

Gestaltningsprogram (2,5 MB)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (445 KB)

Samrådshandlingar