Ordlista

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Tangenter på gammal skrivmaskin

Här hittar du vanliga ord och uttryck som har med vatten och avlopp att göra.

ABVA
Allmänna bestämmelser för brukande av Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmän VA-anläggning
VA-anläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse och som drivs av kommun eller, om den drivs av annan, förklarats för allmän enligt lag.

Anslutningsavgift (anläggningsavgift)
Betalas av fastighetsägaren och ska täcka kommunens kostnader för att ansluta fastigheten till det allmänna ledningsnätet.

Avfallskvarn
Apparat som är inbyggd i diskbänkens avlopp. Kvarnen mal ner organiskt köksavfall som sedan spolas bort i avloppssystemet. Tillåts inte inom Storumans kommun.

Avloppspumpstation
Behövs när avloppsvattnet inte kan rinna med hjälp av självfall på ledningsnätet.

Avloppsvatten
Vatten som leds från fastigheter, gator och vägar indelas i spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Avstängningsventil (AV)
En avstängningsventil på huvudledning.

BDT-vatten
Hushållets vatten för bad, disk och tvätt.

Brukningsavgift
Betalas av dem som använder den allmänna VA-anläggningen. Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del för fastigheter med vattenmätare och enbart fast avgift för fastigheter utan mätning och fritidshus.

Bräddning
Avloppsvattnet går rakt ut i recipienten (det vattendrag eller sjö dit behandlat spill- eller dagvatten rinner ut) utan att först ha behandlats i ett reningsverk.

Dagvatten (D)
Regn- och smältvatten som rinner från till exempel hustak, gator, parker och gårdar. Det avleds oftast till naturen via diken för infiltrering i mark eller via dagvattenledningar vidare till närliggande vattendrag.

Dagvattenbrunn (stuprörsbrunn, låsbrunn)
Brunn på fastighetens dagvattenanläggning försedd med slamfång och vattenlås för att skydda Mivas dagvattenanläggning.

Dricksvatten (V)
Kvalitetsgodkänt vatten för obehindrat nyttjande som dricksvatten.

Dräneringsvatten
Vatten som kommer från dränering av husgrunder och utdikningsområden.

Duplikatsystem
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Enskild avloppsanläggning (enskilt avlopp)
Avloppsanläggning utanför den allmänna VA-anläggningen som ägs privat.

Fettavskiljare (FA)
Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från spillvattnet.

Förbindelsepunkt
Den punkt, vanligen 0,5 meter utanför tomtgräns, där den privata servisledningen ansluter till allmän ledning. Fastighetsägaren har ansvaret för ledningarna före förbindelsepunkten (på tomtmark). Markerar den rättsliga gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens installation.

Grundvatten
Vatten som tränger djupt ned i marken och fyller hålrummen i jord och berg.

Huvudledning
Ledning av grövre dimension som leder vatten till eller från ett större antal abonnenter/byggnader.

Infiltration
Vatten får sakta rinna genom marken, till exempel vid rening genom sand- eller gruslager.

Kombinerat system
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning. Vanlig i äldre områden.

Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD)
Används bland annat för att ta hand om dagvatten inom tomt, kan exempelvis göras i så kallad stenkista.

Nedstigningsbrunn (SNB, DNB)
Större brunn på huvudledning. Används på dag- eller spillvattenledningar.

Oljeavskiljare (OA)
Behållare där petroliumprodukter avskiljs från avloppsvattnet.

Recipient
Det vattendrag eller sjö dit behandlat spillvatten eller dagvatten rinner.

Reservoar
För magasinering och flödesutjämning av dricksvatten.

Råvatten (RV)
Ytvatten eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten.

Rännstensbrunn (RB)
Brunn som avvattnar gata och ägs av gatuhållaren.

Servisledning
Den ledning som knyter samman fastigheten och det allmänna VA-distributionsnätet fram till anslutningspunkten. Servisledningen ägs av fastighetsägaren, vanligtvis sträckan från fastighetens byggnad ut till förbindelsepunkten en halv meter utanför tomtgräns.

Servisventil (SV)
Avstängningsventil som stänger och öppnar vattnet till fastigheten. Ligger oftast utanför tomtgräns. Tillhör (oftast) kommunen och får då inte öppnas/stängas av annan än personal inom Tekniska avdelningen.

Självfallsledning
Ledning som ligger i fall så att vattnet rinner av sig självt till konsument, tryckstegringsstation eller till reningsverk.

Slamavskiljare
Behållare där fasta partiklar avskiljs från avloppsvattnet.

Sluten avloppstank
Tank som samlar upp spillvatten. Används vid enskilt avlopp.

Spillvatten (S)
Förorenat vatten från hushåll eller industrier. Vattnet leds till avloppsreningsverk där det renas innan det släpps ut i naturen.

Spolbrunn
Mindre brunn för spolning av dag- eller spillvattenledningar.

Trekammarbrunn
Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom tre kammare. Vanligt vid enskilt avlopp.

Tryckledning (TA)
Ledning som inte ligger i fall och där vattnet måste pumpas framåt.

Tryckstegringsstation
Används för att höja trycket på dricksvattnet till vissa områden.

Tvåkammarbrunn
Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom två kammare. Vanligt vid enskilt avlopp.

VA
Förkortning av Vatten och Avlopp.

Vattenförsörjning
Du får tillgång till dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets kvalitetskrav och vattnet levereras till din kran i tillräcklig mängd med lämpligt tryck och godkänd kvalitet.

Vattenmätare
Mäter vattenförbrukningen i en fastighet för rätt debitering. Tillhör vattenleverantören (kommunen) och ska vårdas av fastighetsägaren.

Vattentjänstlagen
Reglerar kommunernas ansvar för vatten och avlopp.

Vattentäkt
Härifrån hämtas vattnet i obehandlad form, som så kallat råvatten, innan det bereds (renas) i ett vattenverk. En vattentäkt kan vara ett grundvattenmagasin/vatten i mark eller berg, en sjö eller ett vattendrag.

Verksamhetsområde
De områden inom Storumans kommun där VA-taxan och ABVA gäller. Verksamhetsområdets omfattning beslutas av kommunen och fastställs av Länsstyrelsen.

Ytvatten
Vatten i sjöar och vattendrag.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)