Modersmål, hemspråk

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Modersmålsundervisning är till barn och ungdomar med annat modersmål än svenska. Undervisningen ska hjälpa barn och ungdomar att utveckla sitt eget språk och lära sig mer om den egna kulturen.

Målet för modersmålsundervisning är att eleverna ska nå sina kunskapsmål i olika ämnen samtidigt som de utvecklar sin tvåspråkighet. Forskning visar att elever som undervisas i modersmål också blir duktigare på basämnena svenska, engelska och matematik. Eftersom inte bara språket utan även kulturen är viktig i det här sammanhanget är modersmålslärarna en nyckelgrupp.

Du som elev har rätt till modersmålsundervisning på minoritetsspråk, bl.a. samiska.  Om det inte finns lämplig lärare tillgänglig på skolan är distansutbildning via tekniska lösningar en möjlighet.

I Tärnaby finns Dearnan Saemieskuvle, Tärnaby sameskola, som är ett alternativ till vår kommunala skola. Sameskolan omfattas av skolåren 1-6 och är en skolform likvärdig med grundskolan. Skolan är utformad och profilerad efter behovet av en utbildning som tillvaratar och utvecklar det samiska språket och kulturarvet.

Föräldrarna viktiga

En viktig uppgift för föräldrarna är att förstå vikten av modersmålsundervisningen. Modersmålsläraren spelar en stor roll för elevens sociala utveckling och fungerar som en bro mellan den svenska kulturen och hemlandets kultur.

Studiehandledning

Studiehandledning är ett stöd för elever med ett annat modersmål än svenska. Stödet kan ges individuellt eller i grupp beroende av behov och antal elever. Studiehandledning ska ges under elevens skoltid och kräver ett bra samarbete mellan modersmålsläraren och den ansvariga pedagogen. Studiehandledning söks alltid av skolan.

Publicerad den 4 augusti 2020