Elevhälsa och särskilt stöd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärandemiljöer som främjar barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling.

Alla skolor har lokala elevhälsoteam. Där ingår rektor, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog/speciallärare. Tillgång till skolpsykolog och skolläkare finns också. Har du frågor om ditt barns hälsa och välbefinnande i skolan ska du ta kontakt med skolans rektor.

En förutsättning för att utvecklas och lära är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsan arbetar förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Särskilda behov

Det finns många anledningar till att en elev kan ha behov av extra hjälp och stöd för att klara av skolgången på ett bra sätt. Skolan ansvarar för att kartlägga och åtgärda om ett barn har särskilda behov.

När det framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt stöd är det rektors ansvar att göra en kartläggning av elevens skolsituation och behov. Rektor ansvarar för de utredningsinsatser och kontakter som skolan bedömer som nödvändiga för att göra en allsidig kartläggning.

Om vi märker att en elev har behov av särskilt stöd har vi rutiner för hur vi ska agera. Vi uppmärksammar, utreder, dokumenterar, åtgärdar, följer upp och utvärderar under hela processen. 

Visar det sig att eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas enligt skollagen (2010:800) 3 kap 9 §. Exempel på stödinsatser som vi kan sätta in är specialpedagogstöd, särskild undervisningsgrupp, konsultation och handledning till personal och anpassning av undervisning och miljö.

Skoldatatek

Skoldatatekets uppdrag är att vara en resurs för kommunens skolor med ett speciellt fokus på läs- skriv- och koncentrationssvårigheter. Skoldatateket erbjuder utlåning, utbildning för personal och rådgivning vid anpassning av lärverktyg.

Publicerad den 4 augusti 2020