Hälsoskydd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Ett bra hälsoskyddsarbete leder till minskade risker för besvär och sjukdomar till följd av miljöfaktorer i sin närmiljö. Det innebär bland annat att byggnader ska ha en acceptabel inomhusmiljö, att våra verksamheter inte ska öka risken för hälsorelaterade besvär eller att vi blir sjuk av det vattnet vi badar i.

Att människor får besvär eller blir sjuka på grund av miljöfaktorer innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället varför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bevakar hälsoskyddsfrågor genom rådgivning, tillsyn, klagomålshantering och provtagning.

Tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsynen över hälsoskyddet i kommunen. Tillsynen innebär att vi kontrollerar att Miljöbalkens regler efterlevs och verksamheter inte innebär en olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vanliga verksamheter som vi kontrollerar är tatuerare, fotvårdare, skolor samt bad- och idrottsanläggningar. Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning till verksamhetsutövare. Verksamhetsutövaren betalar vanligtvis en årsavgift eller timavgift för tillsynen.

Anmälningspliktig verksamhet

Om du ska bedriva någon av dessa verksamheter, ska du anmäla det till oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen:

• Erbjuda yrkesmässigt hygienisk behandling till allmänheten som kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta, till exempel fotvård, akupunktur, piercing, tatuering, håltagning, frisering med rakblad, nagelskulptering.
• Driva bassängbad - inomhus och utomhus, bubbelpool eller bassängbad.
• Bedriva eller arrangera undervisning i en lokal - förskolor, skolor, öppna förskolor och fritidshem eller liknande verksamhet.

Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter det att du lämnat in din anmälan. Din verksamhet omfattas också av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Detta innebär att du ska en dokumenterad egenkontroll.

Nya regler för anmälan om verksamhet/hygienisk behandling

Anmälningsplikten för hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta utvidgades efter 1 juli 2021 till att omfatta även “annan smitta”. Det innebär att alla verksamheter som använder kniv, skalpell, håltagningspistol, stickande eller skärande verktyg i direktkontakt med hud numera är anmälningspliktiga.

Har du redan en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till oss. Du måste alltså anmäla din verksamhet, oavsett om du avser starta den eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Exempel på verksamheter som kan omfattas:

• Nagelsalong/nagelskulptör
• Frisör (om blad används mot hud)
• Piercing med håltagningspistol
• Barberare

Även andra verksamheter kan omfattas, vid frågor kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift på 3 000 kronor (SFS 2012:259) ska betalas av den som påbörjat en verksamhet utan att ha gjort en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Andra lokaler för boenden, hygienisk behandling, idrottsanläggningar och samlingslokaler

Tillsynsmyndigheter har i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet år följande lokaler:

• byggnader som innehåller en eller flera bostäder
• lokaler för undervisning (ex kvällskurser) och vård
• samlingslokaler
• hotell, pensionat, campingar och liknande lokaler där allmänheter erbjuds tillfälligt boende
• idrottsanläggningar, gym, strandbad, och andra anläggningar som nyttjas av många människor
• lokaler för hygienisk behandling (ex. massörer, ansiktsbehandling)
• lokaler för förvaring av djur

Dessa verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka olägenheter för människors hälsa och miljön, enligt 26 kap 19 § Miljöbalken.

Bygglov/Bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan enligt Miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Du bör därför alltid ta kontakt med en bygglovshandläggare i samband med att du tänker öppna, ta över, eller göra ändringar i en lokal.

Klagomål

Du kan anmäla en verksamhet som du på något sätt tycker brister i hygien, hälso eller miljösynpunkt. Detta sker enklast genom att skicka ett email, eller klicka på Kontakta oss.

Du får vara anonym, men för att kunna få mera information och för att kunna återkoppla ett resultat till dig så önskar vi gärna dina kontaktuppgifter.

Publicerad den 19 januari 2022