Miljöfarlig verksamhet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på gruvan vid Ersmarksberget

Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används för verksamheter som påverkar miljön på något sätt. Det är verksamheter eller åtgärder som leder till utsläpp till mark, luft eller vatten eller som på annat sätt kan vara en risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Begreppet har en stor spännvidd och rymmer verksamheter från stort till smått, från en gruva till en avloppsanläggning vid ett fritidshus. Industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, motorbanor och lantbruk är bara några exempel på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet.

För vissa av dessa verksamheter måste man söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen, eller informera miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom att lämna in en anmälan minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Detta gäller vid nyetablering

När du ska starta en ny verksamhet som kan ha någon form av miljöpåverkan, och som faller in under begreppet ”miljöfarlig verksamhet”, är det viktigt att du har klart för dig vad det är för verksamhet du ska ägna dig åt.

Det här låter självklart, men du ska framför allt kolla upp om du behöver någon form av tillstånd eller annan tillåtelse från någon "miljöprövande" myndighet. Och i det här sammanhanget är det bra att ha ett grepp om vilken påverkan din planerade verksamhet har på människors hälsa och på miljön.

För en del verksamheter krävs det tillstånd, för andra behövs en anmälan till oss på kommunen (så kallade anmälningspliktiga verksamheter). Det finns också verksamheter som kan startas utan att det först krävs någon kontakt med någon ”miljötillsynsmyndighet”.

Det är dock bra att veta att miljöbalkens grundläggande bestämmelser gäller för alla typer av verksamhet, även om den inte är anmälnings- eller tillståndspliktig.

E-tjänster och blanketter