Bekämpning av invasiva arter

Jättebalsamin
Jättebalsamin är en invasiv art som finns i Storumans kommun.

En invasiv art är en art som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, tagit sig till ett nytt område och där orsakar skador på biologisk mångfald genom att konkurrera ut inhemska arter.

Enligt EU-förordningen är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller reproducera sig.

Det finns 12 arter som är etablerade i Sverige och de arter som listas nedan kan påträffas i Storumans kommun:

Bisam
Mårdhund
Signalkräfta
Jättebalsamin
Jätteloka
Tromsöloka

Enligt den lista över främmande arter som är eller kan bli invasiva i Sverige inom 50 år utifrån negativ inverkan på biologisk mångfald (Artdatabanken Rapport 22 januari 2019) framgår även att lupinen kan komma att bli en av arterna som Sverige ska bekämpa.

Det inte går att söka LONA-bidrag för de EU-listade arterna eftersom vi redan har skyldighet att bekämpa dem. Andra invasiva främmande arter går det däremot att använda LONA-pengar till. De arter som i dagsläget kan vara aktuella är till exempel blomsterlupin, vresros, parkslide och några arter av fetbladsväxter.

Rapportera in invasiva arter

Det är viktigt att att rapportera in fynd av invasiva främmande växter och djur till www.invasivaarter.nu

Du kan också rapportera invasiva växter som inte finns på EU:s lista men som är viktiga att rapportera eftersom de skapar problem i Sverige. De som är aktuella att rapportera i Storumans kommun är:

  • Blomsterlupin
  • Parkslide
  • Vresros

Ansvar som gäller fastighetsägare och de som har nyttjanderätt till fastighet

Fastighetsägare har ett ansvar för invasiva främmande arter på den egna fastigheten. Fastighetsägaransvaret gäller för alla – för privatpersoner, t.ex. de som har en trädgård, för kommunala och statliga fastighetsägare och för bolag som äger fastigheter. Även den som innehar en fastighet med någon form av nyttjanderätt kan ha ett ansvar för invasiva främmande arter på fastigheten.

EU-förordningen innehåller ett förbud mot att avsiktligen låta dessa arter reproducera sig, växa eller odlas. Har en fastighetsägare eller -innehavare fått kännedom om att det på deras fastighet växer en art som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter har fastighetsägaren/-innehavaren alltså en skyldighet att bekämpa arten. Denna skyldighet gäller i alla typer av miljöer, både odlad miljö som t.ex. produktionsmark för skogsbruk, jordbruk och trädgårdar, men också orörd naturmiljö.

När en invasiv art bekämpas är det viktigt att dessa hanteras så att de inte kan spridas genom frön eller växtdelar. Mer information finns på http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/

Packetera ihop blommar, blad och rötter i genomskinliga påsar och lämna som brännbart på närmaster ÅVC. Du får inte frakta på öppna släpvagnar och inte lämna som trädgårdsavfall, då risken är stor att fröer sprids och rötter få fästa på nya platser.

Publicerad den 25 maj 2020