Detaljplan för Björkfors 1:449, Trollhålsbäcken

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd
Foto Hemavan

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:449, nya fritidshusbostäder utmed Trollhålsbäcken i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen januari 2016. Syftet med detaljplanen är att tillskapa tomter för fritidshus. Området ligger i anslutning till redan planlagt fritidshusområde.


Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan då området är markerat som utredningsområde för att möjliggöra en väsentlig expansion inom Hemavans turistnäring genom ytterligare bostäder. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet. Planförslaget samordnas med förslag till detaljplan för Björkfors 1:449, nya bostäder vid Skjutbanevägen. Samråd för de både planerna sker parallellt.

Samrådsmöte och samrådstid

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan har kommunen hållit ett samrådsmöte den 18 februari 2016 i Hemavan. Minnesanteckningar är förda under mötet. Samrådstid pågår till och med 11 mars 2016.

Inbjudna till samrådet är fastighetsägare, arrendatorer, intresseorganisationer och andra som har väsentligt intresse av frågan.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt under tiden 15 februari till och med 11 mars 2016 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) och Bayhill Center i Hemavan (Blå vägen 35), under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 11 mars 2016. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2012.0630-315.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Relaterad information

Samrådshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (361 KB)

Illustrationsplan (479 KB)

Planbeskrivning (7,7 MB)

Behovsbedömning (1,5 MB)

Arkeologisk utredning (5 MB)

PM - VA-tekniskt utlåtande (330 KB)

PM - Dagvattenutredning (371 KB)

PM - Trafik (770 KB)

PM - Översiktlig geoteknisk undersökning (529 KB)

Orienteringskarta (191 KB)

Information om planprocessen (58 KB)