Projekt Allmänna skoterleder

Skoteråkare vid infoskylt

Snöskotern möjliggör rekreation och frihetskänsla både för oss som bor här och för vår växande besöksnäring. Vi som använder snöskoter kan vintertid ta oss till svårtillgängliga platser och uppleva natur och fjäll på ett helt unikt sätt. Storumans kommun har under 2014-2019 bedrivit ett projekt för en långsiktigt hållbar skotertrafik. 

Vision

Att åstadkomma ett långsiktigt, hållbart och säkert skoteråkande som inte stör människor, djur eller naturmiljö. I samförstånd med berörda parter så har vi möjligheter att nå en lämplig lösning för bättre styrning av skotertrafiken.

Mål

Att få till lämpliga leder för en hållbar skotertrafik samt ett bra underhåll som gör ledkörning attraktivare och därmed minskar friåkningen. Informationen till turister ska öka och ännu fler ledbevis kan säljas när det finns ett större sammanhängande ledsystem. Ledavgifterna kan på sikt även möjliggöra ersättning för nyttjande av mark.

Aktiviteter i projektet

I projekten har ett flertal aktiviteter genomförts. Nedan redovisas ett antal exempel på åtgärder och aktiviteter:

Projekt 1, 2014-2015

 • Inventering av befintliga ledsträckor, behov av omdragningar och nya ledsträckningar
 • GPS inmätning av ledsträckorna för att få ett tillförlitligt kartmaterial
 • Samtal och samråd med berörda markägare
 • 92 markägaravtal med privata markägare upprättade (inte statlig mark)
 • Utredning av ersättning till markägare. Beslut (KS/2015:155) att ingen ersättning utgår.
 • 8 st leder (ca 65 mil) anmälda och godkända enligt 12 kap 6§ miljöbalken

Projekt 2, 2016-2017 med förlängning till 2019-06-30:

 • Inköp och uppsättning av kryssmarkeringar och skyltar
 • Breddning, avverkning, röjning, markberedning av vissa ledsträckor
 • Informationstavlor, 4 st
 • Facebookgrupp Skoterleder i Hemavan Tärnaby för information och dialog med gäster och användare. 2700 följare mars 2019
 • Inköp av 1 skoter, 2 sladdar samt en motorsåg
 • Mätning av skotertrafik på skoterleden i Hemavan och Tärnaby säsongen 2019
 • Medverkan i utarbetande av FÖP Tärnaby, samt medverkan i möten rörande skoterleder och trafik i Hemavan för insamlande av idéer och synpunkter
 • Skapande av arbetsgrupp för skoterfrågor internt i Storumans kommun
 • Ökat intäkter för ledbevis från 68 000 kr (2014) till 22 0 000 (2018)

Vad innebär en allmän skoterled?

För en allmän skoterled krävs att anmälan om samråd görs hos Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § i miljöbalken. Anmälan ska föregås av undersökningar och beskrivningar av den planerade verksamheten och påverkan på natur- och kulturmiljö. Samråd med berörda såsom bland annat markägare och samebyar ska vara genomförda och det ska finnas godkännande av markägare. Vi har anmält de flesta ledsträckningar mellan området runt Hemavan Tärnaby ner till Forsmark. 

Ledsträckningar som funnits som tidigare "stråk" och förslag på nya leder har mätts in och ett nytt kartunderlag tagits fram allt eftersom för att använda vid samtal, samråd och som bilaga till nyttjanderättsavtal. Inmätningarna ligger också till grund för en skoterledskarta.

När en allmän led har beslutats om kan arbetet med förbättringar såsom fast ledmarkering (kryss), vägvisning, röjningar (mer eller mindre beroende på status och om leden ska ställas i ordning för pistmaskinskörning) m m påbörjas.

Frågan om ersättning till fastighetsägare för nyttjande av mark för led har diskuterats inom projektet, vid olika möten och på annat sätt. Frågan har även tagits upp inom politiken.

Betalleder (tvingande avgifter för de som kör efter skoterlederna) har också diskuterats inom projektet. Det som vi kommit fram till är att det för att införa betalleder behövs ett större ledsystem som är godkänt och fungerar väl. För att kunna hålla lederna i bra skick har vi efter att lederna blev godkända höjt avgifterna för ledbevis. Vi har även utvecklat informationen till skoteråkarna. I och med bättre status på lederna ökar motivationen att lösa ledbevis. De ökade intäkterna täcker kostnader för ökad preparering vilket medför att kommunens kostnader för underhåll av skoterleder inte behöver öka. 

Publicerad den 3 juni 2019