Bredbandsstrategi

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kontakt
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post:sumnet@storuman.se

Kontaktpersoner
Aron Pennling
Telefon: 0951-140 47
Mobil: 073-084 10 76
aron.pennling@storuman.se

Anton Rubertsson
Telefon: 0951-143 38
Mobil: 072-242 86 41
anton.rubertsson@storuman.se

Christer Norberg
(Måndagar och Torsdagar 07:00-13:00)
Telefon: 0951-140 78
Mobil: 070-923 93 76
christer.norberg@storuman.se

Joel Sundström
Telefon: 0951-143 37
Mobil: 072-239 90 51
joel.sundstrom@storuman.se

Ansvarig nämnd

Syftet med bredbandsstrategin är att skapa ett strukturerat angreppssätt för att utveckla ett bredbandsnät som täcker de behov som finns och som bedöms uppstå under tiden fram till år 2020.

Bredbandsstrategin behandlar bredband på samma strategiska sätt som övriga långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering. Det övergripande målet är att Storumans kommun ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. Därigenom kan tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga stimuleras.

Målet för bredbandstäckning

Målet för bredbandstäckning är att senast år 2020 ska 95 % av alla kommuninnevånare och lokalt verksamma företag inom Storumans kommun ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
20 % av dessa ska ha mer än 100 Mbit/s.

Prioriterade områden

Under perioden 2014 – 2020 ska följande geografiska områden vara prioriterade när det gäller utbyggnad av bredbandsnät:

• Byar och områden där Vattenfall förändrar sitt elnät och förlägger elkabel i mark. Möjligheten att samförlägga kanalisation för bredband med elnätet är kostnadsbesparande och ska prioriteras
• Byar och områden där näringslivet har behov av bredband för sin verksamhet och sin utveckling
• Byar och områden där det fasta telenätet tas bort
• Byar och områden där data- och telenät visat sig ha stora brister
• Norra industriområdet i Storumans tätort
• Kv Saljesnäset i Storumans tätort

I exploateringsområden för fritidshus ska kommunen ha avtal, som reglerar ansvar och åtagande när gäller utbyggnaden av bredbandsnät, med företag som exploaterar området.

Publicerad den 5 mars 2019