Kartor

En av tekniska avdelningens uppgifter är att svara för underhåll och ajourhållning av kommunens geografiska databaser och ur dessa producera de kartor kommunen behöver i förvaltningarnas olika verksamheter. Det är även möjligt för andra att beställa utdrag ur baskartan eller annat kartmaterial.

Baskarta

Den storskaliga kartdatabasen (med storskalig kartdatabas menas skalområdet 1:1000 — 1:5000) täcker Storuman kommuns tätorter och större byar. Inom resterande områden används Lantmäteriets fastighetskarta som underlag. Information som levereras är fastighetsindelning, gränspunkter, rättigheter, byggnader, vägar, vatten, höjdinformation, landskapsdetaljer mm.

Baskarta vid kommunhuset

Grundkarta

En grundkarta är en ajourhållen karta som en detaljplan grundas på. Grundkartan framställs ur baskartan. Genom nyttjande av modern teknik kan man dela upp grundkartans information i olika skikt, som sedan kan kombineras på olika sätt beroende på vilket informationsbehov som ska tillgodoses i ett visst skede av planprocessen. Förutom att vara underlag för själva plankartan kan hela eller delar av grundkartan användas för att upprätta illustrationskartor, förändringskartor, med mera.

Specialkartor

Vi tar fram olika typer av specialkartor för olika ändamål. Utseende och innehåll anpassas för behovet. Beroende på ändamål kan kartan behöva kompletteras med fältmätning. Exempel på specialkartor kan vara volymberäkning, höjdprofiler, 3D-visualisering och översiktskartor.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används för prövning av bygglov vid nybyggnation av huvudbyggnader och större tillbyggnader. Nybyggnadskartan redovisar kommunaltekniska anläggningar, markförhållanden plan och fastighetsrättsliga förhållanden över område som avses bebyggas. Beställning av nybyggnadskarta sker via miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fastighetskarta

Fastighetskartan, som också kallas registerkarta, redovisar aktuell fastighetsinformation. Den visar bland annat byggnader, markslag, vägar, nyttjanderätter och fastighetsinformation. I fastighetskartan kan även information om områdesbestämmelser och detaljplaner finnas med. Därför består fastighetskartan egentligen av två delar: fastighetsdata samt plan- och bestämmelse-information.

Beställning av fastighetskarta går via lantmäteriet på: www.lantmateriet.se eller 0771-63 63 63 .

Lantmäteriet

På Lantmäteriets hemsida finner du bland annat tjänsten Min karta där du kan skapa enklare kartor. Här finns även andra produkter som t ex topografisk-, terräng-, fjäll-, väg- och Sverigekartan samt ortofoto (geometriskt korrigerade flygbilder). 

Publicerad den 12 april 2021