Mätning

Thomas Salomonsson mäter

Stommätning

I kommunen finns ett mycket stort antal mätpunkter, triangelpunkter, polygonpunkter och höjdfixar, som är noggrant koordinatbestämda i plan och höjd. Vid behov utförs mätningar för underhåll eller förtätning av dessa som sedan används som utgångspunkter för till exempel detaljmätning.

Husutsättning

När du ska bygga ett nytt bostadshus eller någon mindre tillbyggnad, måste du veta byggnadens exakta läge på marken innan arbetet påbörjas. Vid husutsättning markeras byggnaden ut i plan och höjd.

Husutsättning kan beställas av Tekniska avdelningen när bygglovet är beviljat. För att vara säker på att få husutsättningen utförd vid önskad tidpunkt bör beställningen göras minst 10 arbetsdagar i förväg. Husutsättning måste utföras av någon sakkunnig eftersom placeringsfel kan leda till stora extrakostnader. Vilken typ av husutsättning som är lämpligast beror på var i byggprocessen man befinner sig. Om du vill veta mer om vad som krävs för kunskaper för att kunna genomföra en husutsättning kan du läsa mer under fliken "relaterad information".

Detaljmätning

Inmätning av byggnader, vägar eller andra detaljer utförs inom ett visst område, för ajourhållning av kommunens kartdatabaser.

Markavvägning

Avvägning av ett områdes marknivåer kan beställas. Likaså terrängmodeller, som är en visuell beskrivning av hur terrängen ser ut, och som bygger på insamlade höjddata i fält.

Specialmätning

Det kan till exempel vara lodningar av vattendjup.

Gränsutvisning

Är du osäker på var din fastighetsgräns går kan en gränsutvisning göras. Markering görs med träläkt. Om de ursprungliga gränsmarkeringarna inte går att återfinna och man vill att gränsen återmarkeras på ett mer beständigt sätt, till exempel med järnrör, ska ansökan om gränsbestämning göras hos Lantmäteriet (se länken i relaterad information).

Förrättningsmätning

Vid fastighetsbildning inom Storumans kommun, utför vi mätningar för underlag till lantmäteriförrättningar.

Publicerad den 4 oktober 2018