Skyddsjakt

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på kajor

Skyddsjakt är ett av många sätt att förebygga skador som vilt kan orsaka eller av hänsyn till allmän hälsa, säkerhet eller av andra tvingande skäl. Skälen ska vara kopplade till ett starkt allmänintresse. Avskjutning sker bara i de fall där det anses absolut nödvändigt.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

Skyddsjakten görs på uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, och utförs av skyttar som har tillstånd av polisen att avlossa skott inom område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse och på allmänna platser.

Storumans kommuns skyddsjägare kan anlitas av den som upplever olägenhet av skadedjur på den egna fastigheten, vilket då debiteras fastighetsägaren. Kommunen bekostar alltså inte sådana åtgärder. Vill du ha kontakt med en kommunal skyddsjägare, eller om du har frågor eller synpunkter, går det bra att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vilda katter

Fastighetsägare, bostadsrättsförening eller hyresvärd har det huvudsakliga ansvaret för att katter som hålls inom fastigheten eller bostadsområdet inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Om decimering av vildkatter behövs får den ansvarige själv bekosta infångning och avlivning genom att kontakta någon av de jägare som har polismyndighetens tillstånd att döda katter inom tättbebyggt område.

Infångning och avlivning av förvildade och övergivna katter i tättbebyggt område ska endast ske i samråd med miljö och hälsoskyddsinspektör och efter att särskilt tillstånd erhållits från polis.

Detta sker endas om det har konstaterats att katterna utgör olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening och att problemen inte är knutna till bostadsområde eller enskild fastighet. Avlivning av katter inom tättbebyggt område får endast ske om det harkonstaterats att katten är förvildad eller övergiven.

Trafikskadat djur

Viltolycka skall snarast anmälas till Polisen, telefon 114 14.

I jaktförordningen regleras skyldighet till eftersök och avlivning av vissa angivna trafikskadade djur, vem som har skyldighet att genomföra eftersök och vem som har rätt att behålla djuret.