Detaljplan för bostäder på del av Laxnäs 2:117 (skifte 2)

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i november 2021, reviderat september 2023. Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av cirka 40 bostäder som förmodligen kommer att användas som fritidshus.

Området ligger mellan byarna Laisholm och Laxnäs och platsen är utanför detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms följa gällande översiktsplan för Storumans kommun. Detaljplanen handläggs genom utökat planförfarande. Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan.

Tidigare samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 20 december 2021 till och med 21 januari 2022. Inkomna synpunkter och yttrande har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats och kompletterande utredningar har tagits fram efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för granskning under tiden 25 september till och med 18 oktober 2023 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna Samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 18 oktober 2023. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt beteckning MB 2019-579. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87, alternativt kundtjänst 0951-140 00 för vidare besked.

Publicerad den 19 september 2023