Energismarta Storuman 2030

I januari 2023 beslutade kommunstyrelsen i Storuman om att starta upp ett nytt projekt som heter Energismarta Storuman 2030. Projektets övergripande syfte är att få Storumans kommun att arbeta energismart fram till år 2030 så att vi bidrar till att nå de nationella klimatmålen.

Projektet ska arbeta inom tre huvudområden; laddstolpar, tjänsteresor och fordon, samt fastigheter. Eftersom kommunens energianvändning berör fem av de globala hållbarhetsmålen kan detta projekt ses som ett exempel och en test för hur kommunen kan jobba med målen.

Arbetsgruppen består av tjänstepersoner på kommunstyrleseförvaltningens kanslienhet och ska ta fram konkreta förslag på åtgärder och investeringar som bör göras och dessa ska tas upp i styrgruppen för beslut om eventuell ansökan om investeringsmedel. Styrgrupp för projektet är kommunens koncernledningsgrupp.

Genom åren har kommunen jobbat med energifrågor i olika projekt. Det går att se en tydlig trend att när kommunen jobbar aktivt med resandet och energianvändningen och synliggör det så minskar koldioxidutsläppen och kommunen sparar pengar.

Exempel på aktiviteter som pågår i projektet

Solaris

Kommunen har nyligen installerat 63 stycken 390 Wp solpaneler på servicehuset vid den kommunägda campingen i Storuman. Storumans Camping ingår i samma anläggning som Bollhallen och Ishallen och solpanelerna förväntas producera cirka 20 000 kWh per år, vilket är cirka 10 % av den totala användningen på hela anläggningen.

Laddstolpar vid campingområdet

Som en del i projektet har kommunen ansökt och beviljats medel via Klimatklivet (ett investeringsstöd som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning, beslutat av Naturvårdsverket) för att bygga sex stycken laddpunkter vid Bollhallen, som är en del av Badsjöområdet. Stolparna planeras installeras under sommaren 2023.

Energibokslut

En del i projektet är att ta fram statistik över hur energianvändningen ser ut i kommunen. Den årliga energianvändningen, både från transporter och från fastigheter, redovisas i ett så kallat energibokslut. Statistiken för 2022 är nu framtagen och ska sammanställas.

Uppdatering av strategi för laddinfrastruktur

I augusti 2016 antog kommunstyrelsens arbetsutskott en strategi för laddinfrastruktur i Storumans kommun. Målen och förslagen på lokaliseringar kommer uppdateras utifrån nya förutsättningar.

Publicerad den 4 juli 2023