Bygglov

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd
Byggbild

I de flesta fall måste du söka bygglov om du ska bygga en ny byggnad eller bygga till. Ska du riva eller schakta kan du behöva söka rivningslov eller marklov.

Vanligtvis behöver du söka bygglov för att:

  • bygga en ny byggnad
  • flytta en befintlig byggnad till en ny plats
  • bygga till en byggnad
  • göra ändringar, till exempel ändra användningen eller utseendet på en byggnad
  • glasa in ett uterum eller altan
  • sätta upp en skylt
  • sätta mur eller plank.

När du söker bygglov anväder du vår e-tjänst som du hittar på den gröna fliken överst på sidan. Där finner du information om vilka handlingar du behöver. Du kan spara din ansökan för att fortsätta senare. Handläggningstiden är max tio veckor.

Hur länge gäller ett bygglov?

Ett bygglov är giltigt i fem år men du ska påbörja byggnationen inom två år för att bygglovet ska fortsätta gälla.

Rivningslov

Om du planerar att riva en byggnad eller del av en byggnad kan du behöva lämna in en ansökan om rivningslov. Om byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område eller utanför områdesbestämmelser kan det räcka med en rivningsanmälan. I prövningen om rivningslov tittar handläggaren på om byggnaden har kulturhistoriskt värde eller om den omfattas av rivningsförbud i detaljplanen.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs marklov för att fylla eller schakta marken om markförhållandena ändras avsevärt. När du söker bygglov ingår markförändringarna i bygglovet.

Nya regler som gäller från augusti 2020:

Bygga ett så kallat attefallshus, på max 30 m² 

Byggnaden får användas som en egen bostad. Om byggnaden ligger mindre än 4,5 meter från tomtgränsen krävs grannarnas medgivande. Till skillnad från friggebodar behöver du göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och du måste ha tagit emot ett startbesked innan du börjar bygga. Mer om detta finns att läsa på boverkets hemsida. Du finner länk till höger.

Bygga en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter.

Tillbyggnaden ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus.

Om du vill ha ytterligare en bostad i till exempel källarplanet så får du nu göra det utan bygglov. Åtgärden ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Publicerad den 7 mars 2018