Upphandling och inköp

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommun gör varje år inköp för cirka 170 miljoner kronor. Våra inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små och stora volymer.

Kommunen upphandlar inom alla olika verksamhetsområden som till exempel fastigheter, teknisk verksamhet, skola och vård. Vi köper allt från kontorsmaterial, sjukvårdsmaterial och leasingfordon till snöröjning och avfallshämtning. Det är inte bara stora företag som levererar till kommunen, även mindre leverantörer och egenföretagare har avtal med oss.

För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor. Genom att öka din kompetens inom offentlig upphandling, ökar du möjligheterna för ditt företag att växa.

Upphandling 

För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss. Ett sätt är att alla pågående upphandlingar presenteras via Internet, där du själv kan välja att hämta anbudsinbjudan för den upphandling som intresserar dig. Följ bara instruktionerna. Du blir registrerad på den aktuella upphandlingen och får automatiskt information om eventuella uppdateringar och ändringar. Du kan prenumerera på samtliga upphandlingar från Storumans kommun via www.opic.com

Upphandlingar i Storumans kommun (länk öppnas i nytt fönster)

Elektroniska anbud

Vi uppmanar dig som är anbudslämnare att lämna in anbud elektroniskt (e-anbud). Mer information om e-anbud finns i respektive förfrågningsunderlag.

Checklista offentlig upphandling

Organisationen Företagarna har tagit fram en bra checklista med saker att tänka på när du som företagare ska lägga anbud. Vi har kompletterat den listan med information som vi tycker är extra viktigt att trycka på samt anpassat telefonnummer till just oss i Storumans kommun. Läs listan innan du lämnar anbud och kom ihåg att kontakta oss för frågor eller mer information.

Checklista offentlig upphandling

Upphandlingspolicy

Upphandlingspolicyn beskriver kommunens regelverk för inköp, där kommunstyrelsen är beslutande instans. Upphandlingspolicyn gäller Storumans kommuns samtliga verksamheter och reglerar bland annat kommunens interna handläggning, direktupphandling och miljö- och etiska hänsynstagande vid upphandlingar. Upphandlingspolicyn reviderades under 2023 och antogs av kommunfullmäktige den 26 september 2023. 

Upphandlingspolicy Storumans kommun

Riktlinjer för direktupphandling

Lagen om offentlig upphandling

  • Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  • Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
  • Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Upphandlingslagarna omfattar hela den offentliga sektorn (kommun, stat och landsting) samt även de bolag som är mer än 50 % offentligt ägda. Lagarna avser upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader och gäller samtliga inköp oavsett värde.

Syftet med upphandlingslagarna är att på bästa sätt använda offentliga medel genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Alla företag ska ges samma möjlighet att leverera till offentlig sektor.

Upphandling ska följa fem grundläggande principer:

  • Principen om icke diskriminering. Det är inte tillåtet att diskriminera p.g.a. t ex nationalitet eller geografiskt läge.
  • Principen om likabehandling. Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar.
  • Principen om transparens. Upphandling ska ske med öppenhet och förutsebarhet. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Varumärken och krav på särskilt tillverkningssätt får inte anges.
  • Proportionalitetsprincipen.  Kraven ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  • Principen om ömsesidigt erkännande. Skyldighet att godta intyg  och certifikat i samtliga EU-länder.

Upphandlingsansvarig på Storumans kommun

Anton Stenvall
0951-140 79
072 525 76 05
anton.stenvall@storuman.se

Publicerad den 11 oktober 2023