Transporttillstånd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Handläggare
Telefon: 0951-140 71

Ansvarig nämnd

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (1998:1276) när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Berör transporten flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region färden påbörjas. 

Berör transporten enbart en kommun ska ansökan skickas till kommunen. För transporter inom Storumans kommun handläggs ansökan av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Prövning/handläggning

Prövning av ansökan sker med hänsyn till trafiksäkerhet, bärighet på broar och vägar, framkomlighet och fordonets lämplighet för transporten.

För att ansökan ska hinna behandlas före planerad transporttidpunkt är det viktigt att du skickar in ansökan i god tid.

Vid höga vikter och vid transport som kräver eskort av vägtransportledare eller polis (t ex bredd större än 450 cm eller längd större än 35 m) blir handläggningstiden ofta extra lång. Vid föreskriven eskort skall sökanden i god tid före beräknad transportdag anlita vägtransportledare eller polis. Förteckning över vägtransportledare finns på polisens webbplats. I de fall vägtransportledare inte finns tillgänglig kontaktas polismyndigheten i det län transporten påbörjas.

En ofullständig ansökan tar längre tid att handlägga, eftersom kompletterande uppgifter måste inhämtas innan ansökan kan behandlas.

Avgift

Avgift för transportdispens tas ut enligt fastställd taxa.

Publicerad den 14 maj 2018