Serveringstillstånd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Servering av alkohol ske om serveringstillstånd har beviljats enligt alkohollagen.

Ett serveringstillstånd söks av företag eller förening kan gälla alkoholservering till allmänheten eller slutet sällskap. Serveringstillstånd kan gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod, enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfällen.

När krävs inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte för servering som sker:

 • utan vinstintresse
 • i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning
  av alkoholdrycker eller lättdrycker
 • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
 • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Alla dessa fyra punkter måste vara uppfyllda för att serveringen ska få ske utan tillstånd.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

Personlig lämplighet att utöva verksamheten

Serveringstillstånd ges till den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.

Kunskapsprov

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Provet ska göras av minst 50% av de som sitter i styrelsen för bolaget. Det är Folkhälsomyndigheten som har tagit fram kunskapsprovet.

Servering till allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod

För servering till allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod gäller att serveringsstället ska ha:

 • ett eget kök i anslutning till serveringslokalen
 • ett varierat utbud av lagade eller på annat sätt tillredda maträtter.

Undantag: för teater eller konsertlokal får tillstånd till servering av vin och starköl ske i foajé under pauser i föreställningen, utan krav på matservering.

Servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod, vid ett enstaka tillfälle eller i slutet sällskap

För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vi ett enstaka tillfälle ska serveringsstället tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.

Så här ansöker du om serveringstillstånd

Använd våra e-tjänster för att ansöka om alkoholtillstånd. Handläggingen påbörjas när ansökningsavgiften är betald. Handläggningstiden är olika beroende på typ av ansökan som görs, tiden börjar räknas från det att handläggaren fått in alla uppgifter som behövs och ärendet är komplett. Ansök i god tid!

Avgifter för serveringstillstånd

Kommunen har rätt enligt alkohollagen att ta ut avgifter för handläggning av ansökningar av serveringstillstånd och för tillsynen.

Ansökningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling och beredning av beslutsunderlag. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås.

Aktuell taxa finner ni här.

Ansvarsfull alkoholhantering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den vetenskapligt utvärderade metoden "Ansvarsfull alkoholservering" syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet. 
Att minska det restaurangrelaterade våldet görs genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga. Metoden Ansvarsfull alkoholservering består av de tre delarna samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av restaurangpersonal och ökad tillsyn.

Läs mer om Ansvarsfull alkoholservering genom att klicka på länken till höger. 

Tio viktiga punkter för Ansvarsfull alkoholhantering

 • Du har ett personligt ansvar och kan straffas med böter eller fängelse om du serverar person under 18 år eller om du serverar gäst som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Berusad gäst får inte serveras alkoholdrycker utan skall avvisas.
 • Restaurangen måste kunna erbjuda lagad eller tillredd mat under hela serveringstiden.
 • Serveringsansvarig personal måste finnas på restaurangen under hela serveringstiden.
 • Följ den serveringstid som står i ditt serveringstillstånd. Senast 30 minuter därefter skall gästerna ha lämnat serveringsstället.
 • Håll uppsikt över hela serveringsstället.
 • Registrera all försäljning i ett godkänt kassaregister och erbjud kunden ett av registret framställt kvitto efter varje försäljning.
 • Diskriminera inte gäster efter kön, sexuell läggning, religion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller funktionshinder.
 • Uppmärksamma så att inte maxantalet av gäster överskrids.
 • Håll utrymningsvägar fria.

Frågor?
Om det är något du undrar över eller inte förstår - kontakta gärna alkoholhandläggaren på telefon. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss".

Publicerad den 22 december 2022