Tobak

Den som säljer tobaksvaror ska ansöka om detta hos kommunen.  

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla,  Lag (2019:2088) om tobak och liknande produkter. Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk som innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska börja använda tobak. Detta tillsammans med målet att minska illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna. Den nya lagen innebär att alla som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för det.

Den nya lagen innebär huvudsakligen:

 • För handel med tobaksvaror införs tillståndsplikt. Både i detaljhandel (butik) gällande försäljning till konsument, och för partihandel vid försäljning till detaljhandel. Tillståndet är förenat med ett lämplighetskrav  vilket innebär att kommunen gör en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.
 • Utökat rökförbud för flera nya platser utomhus som uteserveringar, hållplatser och perronger (utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik), inhängnade idrottsanläggningar, lekplatser och entréer dit allmänheten har tillträde.
 • Rökförbudet omfattar numer även fler produkter än tidigare. Förutom tobak är det numer förbjudet att använda elektroniska cigaretter (e-cigaretter), röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men inte innehåller tobak som t.ex. s.k. rökstenar (vattenipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
 •  Spårbarhet och säkerhetsmärkning med bestämmelser från EU:s tobaksdirektiv som är ett led i att minska den illegala handeln.

Ansökningsblanketten finns som e-tjänst, men kan även skrivas ut i papper.

Till ansökan ska bl.a ett egenkontrollprogram bifogas. Folkhälsomyndighet har tagit fram en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-egenkontrollprogram-/

Om du enbart vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare är det som tidigare anmälningspliktigt. Vid försäljning av både tobak och e-cigaretter och påfyllningsbehållare anges detta på blanketten vid ansökan.

Rökfria miljöer

Följande miljöer ska vara rökfria:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
  Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
 • Hälso- och sjukvård
  Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik
  På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
 • Restauranger och andra serveringsställen
  I restauranger och på andra serveringsställen.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning
  I andra lokaler än ovanstående som används när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen.
 • Tillträde för allmänhet
  I andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna.
 • Hotell, sovkupéer och tillfällig bostad
 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
 • Uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas  av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

(6 kap. 2-4, 6 kap. 5-7 §§ Lag (2018:2018) om tobak och liknande produkter, samt 5 kap. 1 § Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter)

Publicerad den 25 september 2019