Vindkraft

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Erika Arklöf
Energi- och klimatrådgivare
Projektledare energieffektivisering
Telefon: 0951-140 75
Mobil: 070-344 29 29
E-post: erika.arklof@storuman.se

Ansvarig nämnd
Ett vindkraftverk

Vinden är en enastående källa till förnybar energi, både i stor och liten skala. Vindkraften är en naturlig del i Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en viktig roll i omställningen av energisystemet.

Storskalig vindkraft och vindkraftsparker 

Användningen av förnybara energikällor hör till de viktigaste medlen för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen. Vindkraften är förnybar och ur miljösynpunkt ett av de bästa alternativen för att utvinna energi. Det finns mycket goda förutsättningar för vindkraft i Sverige och synnerligen i Västerbottens inland.

Tematiskt tillägg för vindkraft för Storumans och Sorsele kommuner

I Storumans och Sorsele kommuner finns ett flertal exploatörer som i dagsläget planerar vindkraftsetableringar. Inom många av de planerade områdena finns känsliga arter och olika intressen som ska vägas in i bedömningen av platserna. Kommunerna Storuman och Sorsele har en hel del gemensamt och det är därmed logiskt att hanteringen av vindkraftsetableringen sker på liknande sätt inom hela området.

Vi har även ett gemensamt område, Blaiken, där det i nuläget pågår vindkraftsutbyggnad. Genom skapandet av en gemensam tilläggsplan för vindkraft kommer handläggningen av nyetableringar att gå smidigare då det går att peka ut vilka delar av vårt gemensamma område som är lämpliga för etablering samt vilka delar som är direkt olämpliga.

Blaiken, en av Europas största vindkraftsparker

BlaikenVind AB bygger en av Europas största vindkraftsparker i Blaikenområdet här i Storumans och Sorsele kommuner. Bolaget har i dagsläget byggt 60 vinkraftverk i Blaiken och bolagets styrelse har beslutat att bygga en tredje etapp med ytterligare 30 vindkraftverk. 

Vindval- forskning om vindkraftens påverkan

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På vindvals hemsida kan du läsa om hur människa, djur och natur påverkas av vindkraftsutbyggnad. Där kan du fritt ladda ner rapporter, filmer och lättillgängliga broschyrer med de senaste rönen på området. 

Vindlov- allt om tillstånd

Webbplatsen vindlov riktar sig till företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som behöver information om tillståndsprocessen för vindkraftverk. Där får du pålitlig och aktuell information samlad på ett och samma ställe och där hittar du även Vindbrukskollen, ett kartverktyg för att se projekterade och befintliga vindkraftverk. 

Småskalig vindkraft och gårdsverk

Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk. Vissa modeller monteras på byggnader, andra står för sig själva och liknar mer storskaliga vindkraftverk. Den vanligaste typen har en rotor med en horisontell axel.

Ett gårdsverk ska helst vara över 20 meter högt

Den absolut viktigaste förutsättningen för att det ska vara lönsamt att sätta upp ett vindkraftverk är att det blåser bra på den tänkta platsen. Omgivningen och placeringen av vindsnurran är också betydelsefull. Bra produktion hänger ihop med att bygga högt, helst över 20 meter.

Vindkraftverksleverantören kan hjälpa till med beräkningar av elproduktionen för den medelvind som du uppger. Var dock noga med att titta på vad leverantören utlovar – denne bör kunna redovisa uppgifter som visar att tekniken fungerar som utlovat.

Elnätföretaget måste godkänna anslutningen

Av ansvars- och säkerhetsskäl måste anslutning av ett vindkraftverk till elnätet godkännas av elnätsföretaget, även om det sker inom den egna byggnadens elinstallation.

Om du behöver bygglov för att sätta upp ditt vindkraftverk beror på dess storlek och placering. Bygglov söker du hos kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd som prövar ansökan och platsens lämplighet för vindkraft.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)