Lokala trafikföreskrifter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Handläggare
Telefon: 0951-140 71

Ansvarig nämnd
Väg E12 genom Storuman

De flesta trafikregler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken finns i trafikförordningen (SFS 1998:1276). Det finns även lokala trafikföreskrifter som Länsstyrelsen och kommunerna beslutar om.

De flesta trafikregler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken finns i trafikförordningen.

Trafikregler gäller överallt, både på vägar och i terrängen. Terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg.

Typiskt för dessa regler är att de är generella, det vill säga de gäller i hela landet och vägmärken används bara undantagsvis för att visa på regeln.

Några exempel på sådana regler är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning, inte parkera på en huvudled, alltid ska använda bilbälte, alltid använda skyddshjälm när du kör moped och motorcykel.

Lokala trafikföreskrifter - LTF

Till skillnad från de generella reglerna finns lokala trafikföreskrifter, LTF, som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Dessa beslutar kommunerna och länsstyrelserna själva om.

Från och med 2011 är samtliga föreskrifter publicerade i en rikstäckande databas (RDT). Här till höger finns en länk till RDT.

Beslut om lokala trafikföreskrifter

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter som handlar om exempelvis:

  • gränsen för tättbebyggt område
  • vägar inom tättbebyggt område utom statliga vägar
  • samtliga vägar inom tättbebyggt område beträffande hastighet, stannande och parkering
  • vägar utom tättbebyggt område  där kommunen är väghållare
  • terräng

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter när det handlar om exempelvis:

  • andra fall än kommunen
  • stopplikt/väjningsplikt i korsning med statlig väg
  • farligt gods och tävlingar